Política de privacitat

Condicions Generals dels Anunciants

 

1. Objecte

L’objecte de les presents Condicions Generals dels Anunciants (en endavant, les Condicions Generals) és regular la relació entre PREMSA D’OSONA S.A. (en endavant, PREMSA D’OSONA) i els Anunciants que es subscriguin al servei Agenda ofert per PREMSA D’OSONA, accessible a través de l’adreça web agenda.el9nou.cat i que té per finalitat la publicació d’actes promoguts pels Anunciants (en endavant, els Servei) en aquest lloc web.

PREMSA D’OSONA es reserva la facultat de modificar les Condicions Generals, per motius justificats tal com l’adequació a la normativa vigent en cada moment, l’evolució de la tècnica o canvis en el Servei ofert. PREMSA D’OSONA informarà, en el menor temps possible, sobre les modificacions de les Condicions Generals que s’haguessin produït, a través de l’adreça web agenda.el9nou.cat i/o al correu electrònic indicat pels Anunciants en el moment de subscriure’s al Servei.

Aquestes Condicions Generals poden ser impreses i emmagatzemades pels Anunciants.

 

2.Responsable

El Responsable del lloc web www.el9nou.cat és PREMSA D’OSONA amb CIF núm. A-08.447.369 amb domicili a Plaça de la Catedral 2, 08500 Vic, Barcelona. Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 3180, L25-44, secció 2a. Foli 190, Full 33527, inscripció 1a. Pot contactar amb PREMSA D’OSONA en el telèfon: 93 8894949 i correu electrònic: agenda@el9nou.com.

 

3. Condició d’Anunciant

La condició d’Anunciant s’adquireix mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions Generals. En particular, cal que l’Anunciant sigui major d’edat i acceptar íntegrament les presents Condicions Generals. A l’acceptar-les expressament en el moment de donar-se d’alta a través del formulari de subscripció al Servei, l’Anunciant declara ser major d’edat, tenir capacitat jurídica per a contractar i haver entès les Condicions Generals, sotmetent-se plenament a les mateixes, sense cap excepció ni limitació. Per tant, si l’Anunciant no està d'acord amb les disposicions d'aquest document no haurà de fer ús o accedir al lloc web ni, per suposat, acceptar aquestes Condicions Generals.

PREMSA D’OSONA conservarà el document electrònic que acredita l’alta al Servei i a més confirmarà la contractació realitzada per correu electrònic a l’Anunciant, amb el nom d’usuari i contrasenya que haurà d’utilitzar per a accedir al Panell de control i d’informació de l’Anunciant. L’Anunciant haurà de mantenir la confidencialitat de les claus d’accés i serà l’únic responsable de la seva custòdia i conservació així com de les conseqüències de la seva utilització per tercers no autoritzats, eximint de qualsevol responsabilitat a PREMSA D’OSONA per la pèrdua de confidencialitat de les seves claus i per la utilització que en puguin fer els tercers no autoritzats.

 

4. Tarifes

Abans de completar el procés de subscripció al Servei, l’Anunciant podrà escollir la tarifa que prefereixi entre les modalitats ofertes per PREMSA D’OSONA (modalitat “Publicació” o “Publicació + Venda d’Entrades”).

Les tarifes i, en el seu cas, les promocions aplicables en cada moment seran les que constin publicades en el lloc web agenda.el9nou.cat.

Només publicació

Pagant la quota trimestral o anual establerta en cada moment, PREMSA D’OSONA facilitarà al Anunciant un codi d’accés a l’agenda, que li permetrà publicar tots els actes que organitzi durant el trimestre o any, sense límit de quantitat.

Publicació i venda d’entrades

Si l’Anunciant promou actes amb entrada o inscripció de pagament i permet que els usuaris de l’agenda d’el9nou.cat puguin comprar les entrades o inscriure’s mitjançant aquest lloc web, PREMSA D’OSONA facturarà l’import equivalent al % de comissió establert en aquell moment, i en aquest cas la publicació serà gratuïta (no caldrà pagar cap quota anual ni trimestral).

Els actes publicats a l’agenda digital www.agenda.el9nou.cat es publicaran també a l’edició impresa del diari El 9 Nou, sense cap cost addicional.

 

5.Modalitats de pagament

L’Anunciant haurà de fer el pagament del Servei mitjançant transferència, targeta de crèdit o domiciliació bancària. El Servei en tot cas no es prestarà fins la correcta recepció del comprovant de pagament. El pagament de la tarifa per targeta de crèdit / dèbit es realitza en un entorn segur de la passarel·la de pagament del proveïdor de serveis de pagament de PREMSA D’OSONA. El càrrec à la targeta s’efectuarà en euros immediatament després de la confirmació d’alta en el Servei per part de PREMSA D’OSONA. La tarifa per venda d’entrades o inscripció de pagament es facturarà a l’Anunciant de conformitat amb el previst a la clàusula 4 a partir del dia de la finalització de l’acte publicat a l’agenda digital agenda.el9nou.cat amb un termini de venciment de 30 dies.

L’Anunciant pagarà el preu del Servei en funció de la modalitat de publicació del seu anunci que hagi seleccionat i eventualment de les promocions vigents en cada moment i que resultin aplicables a la subscripció al Servei.

PREMSA D’OSONA es reserva en tot moment el dret de suspendre i resoldre la prestació del Servei contractat en cas d’impagament d’una part o la totalitat l’import degut.

 

6.Contractació del Servei

L’Anunciant declara conèixer, al moment de completar el procés de contractació del Servei fent clic en el botó ‘Accepto’, les Condicions Generals del Servei, a les que es sotmet la subscripció del Servei ofert per PREMSA D’OSONA. Tanmateix, l’Anunciant declara acceptar-les de forma expressa i plena, sense cap tipus de reserves.

PREMSA D’OSONA confirmarà a l’Anunciant la subscripció al Servei mitjançant correu electrònic a l’adreça indicada en el formulari de subscripció al Servei. La subscripció al Servei no s’entendrà realitzada fins que PREMSA D’OSONA la confirmi pel procediment abans esmentat.

 

7.Anul·lació

Un cop confirmada la comanda, PREMSA D’OSONA no acceptarà cap anul·lació.

La durada mínima de la contractació serà trimestral o anual, segons la modalitat de pagament escollida per l’Anunciant. Si l’Anunciant decideix donar de baixa el seu anunci o cancel·lar el Servei abans de la finalització del termini mínim pactat, no tindrà dret a que PREMSA D’OSONA li retorni l’import que hagi pagat al moment de subscriure’s al Servei o prorrogar-ne la seva contractació.

 

8.Ús del Servei

Els Anunciants són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inserció al lloc web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d'aplicació. PREMSA D’OSONA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

Queda expressament prohibit als Anunciants, incloure continguts en la seva publicitat que infringeixin les lleis, la moral i l’ordre públic o utilitzar el Servei de forma fraudulenta. Igualment queda prohibit als Anunciants la cessió, transferència o subrogació, en favor de tercers, dels drets i obligacions establerts en les Condicions Generals. Tampoc podran ser revenuts o cedits amb finalitats comercials.

En el supòsit de que PREMSA D’OSONA rebi una queixa d’un tercer al·legant que els anuncis o informació comercial corresponent a l’Anunciant infringeixen drets de tercers (marques, propietat intel·lectual, etc.), PREMSA D’OSONA es reserva el dret de poder retirar els continguts publicitaris afectats.

L’Anunciant accepta de forma expressa, i autoritza al fet que PREMSA D’OSONA es reservi el dret a difondre en tercers portals, total o parcialment, els Anuncis de l'Anunciant, així com en altres llocs web, tals com a xarxes socials, facebook, twitter o blogs, o en aplicacions per a dispositius mòbils, smartphones, etc.

L'Anunciant reconeix i accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si escau, formalitzi amb usuaris del lloc web o terceres persones contactades a través de la web, s'entenen realitzats única i exclusivament entre l'Anunciant i l'usuari del lloc web i/o la tercera persona. En conseqüència, l'Anunciant accepta que PREMSA D’OSONA no té cap tipus de responsabilitat, ni directa, ni indirecta ni subsidiària, sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats als usuaris del lloc web i/o terceres persones amb motiu de les negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals que aquests formalitzin amb l'Anunciant.

En qualsevol cas, l'Anunciant accedeix a indemnitzar a PREMSA D’OSONA, immediatament que sigui requerit per a això, de totes les despeses, costos, perjudicis i pèrdues de qualsevol tipus (incloent honoraris d'advocats i procuradors, encara que la seva intervenció no sigui preceptiva) en què incorri PREMSA D’OSONA com a conseqüència de qualsevol reclamació, efectiva o imminent, de qualsevol tipus, relativa a la publicació o comunicació al públic de l'anunci o del seu contingut, incloent les basades en violació de drets de propietat industrial o intel·lectual, calúmnia, difamació, incompliment de deure confidencialitat, revelació de secrets, incompliment de qualsevol deure legal o reglamentari i/o de publicitat il·lícita, falsa o enganyosa.

 

9.Exoneracions de Responsabilitat

PREMSA D’OSONA no pot controlar la licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat de la publicitat feta pels Anunciants, ni la qualitat i adequació d'aquests productes o serveis i, en conseqüència, PREMSA D’OSONA no respondrà de cap dany que es pogués generar a un tercer per aquestes causes.

Amb caràcter enunciatiu, i en cap cas limitatiu, PREMSA D’OSONA no serà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats dels següents actes u omissions dels Anunciants:

  • La infracció dels drets propietat intel·lectual i industrial i el compliment defectuós o incompliment dels compromisos contractuals adquirits amb tercers;
  • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita;
  • Introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
  • Difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal
  • Incloure continguts que indiquin o promoguin discriminació sexual, racial, religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i les llibertats reconegudes per les lleis; que indueixin o incitin a actuar de forma il·legal o portin a conclusions errònies per inexactitud, omissió o similars; que continguin informació falsa o caduca; que infringeixin normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l'honor i a la intimitat personal, o que incorporin continguts, missatges o productes violents o degradants.


L’exoneració de responsabilitat assenyalada en els paràgrafs anteriors serà d’aplicació en el cas que PREMSA D’OSONA no tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, o si la tingués actuï amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible l’accés a ells.

PREMSA D’OSONA es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l'Anunciant l'absència de virus, worms, cavalls de Troia i elements similars en el seu lloc web. Tanmateix, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, PREMSA D’OSONA no pot assegurar totalment l'absència d'aquests elements nocius. En conseqüència, PREMSA D’OSONA no serà responsable dels danys que aquests puguin produir als Anunciants.

PREMSA D’OSONA ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu lloc web i farà tots els esforços perquè aquest no pateixi interrupcions, però no pot garantir l'absència d'errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del lloc web i del Servei que es presta en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar per la falta de disponibilitat i pels errors en l'accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a PREMSA D’OSONA. Tanmateix, PREMSA D’OSONA manté en el seu lloc web tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades i la informació que l’Anunciant pugui facilitar a PREMSA D’OSONA a través del mateix, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

 

10. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen a PREMSA D’OSONA o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització per escrit de PREMSA D’OSONA.

Pel fet de donar-se d’alta i utilitzar el Servei, l’Anunciant no adquireix cap dret de propietat intel·lectual sobre el lloc web, que seguirà sent de l’exclusiva titularitat de PREMSA D’OSONA. Tots els signes, logotips i marques que apareguin en el portal constitueixen drets exclusius de PREMSA D’OSONA o de tercers, i igualment, l’ANUNCIANT no adquireix cap dret sobre els mateixos, llevat dels seus propis sempre i quan estiguin en conformitat amb les presents Condicions Generals.

PREMSA D’OSONA es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir i incloure, unilateralment i sense previ avís, nous continguts i / o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats.

 

11.Durada i causes de suspensió i/o resolució

La durada del Servei en la modalitat gratuïta té un caràcter indefinit. PREMSA D’OSONA tindrà dret en tot moment a resoldre o suspendre unilateralment i sense preavís, la prestació del Servei.

El Servei de pagament tindrà la durada que s’estableixi en les Condicions Particulars d’aquest tipus de servei i es podrà resoldre segons el que s’hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars.

En qualsevol cas, PREMSA D’OSONA es reserva el dret a resoldre o suspendre unilateralment i sense preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Anunciants que incompleixin les presents Condicions Generals i/o les Condicions Particulars que, si s’escau, siguin aplicables. En cas de Discrepància entre les Condicions Generals i les Condicions Particulars serà aplicable l'establert en aquest últim document. En particular, PREMSA D’OSONA es reserva el dret, que podrà exercir en qualsevol moment i de manera discrecional, a:

  • Rebutjar qualsevol Anunci, l'ordre d'inserció d'anuncis, o compromís d'ubicació;
  • Eliminar qualsevol anunci del lloc web o de qualsevol de les seves pàgines;
  • Modificar aquells camps del seu anunci que no compleixin amb les normes d'inserció del lloc web, tot això a fi de donar major qualitat al mateix i d'acord a les següents limitacions: PREMSA D’OSONA podrà modificar l'ortografia del text, la categoria del producte en cas d'haver-se classificat malament, eliminar fotografies en cas que no siguin correctes o adequades a l'anunci, així com el títol i el text de l'anunci en cas de contenir alguna de les paraules no permeses per les regles d'inserció tals com a títols exagerats, exclamacions, etc. En la resta de casos, si l'anunci no compleix amb alguna de les regles d'inserció, serà rebutjat i es remetrà un correu electrònic/comunicació en el qual s'indicaran els motius del rebuig i les instruccions per poder corregir-ho.


12.Protecció de dades de caràcter personal i ‘cookies’.

En relació amb les dades personals que es recullin a través del formulari de subscripció d’alta dels Anunciants, aquestes seran tractades d'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament (RD 1720/2007). L’enviament d’aquestes dades per part de l’Anunciant pressuposa que ho ha fet de manera voluntària.

PREMSA D’OSONA l’informa que les seves dades passaran a formar part dels seus fitxers amb la finalitat de gestionar la seva petició i prestar el Servei que ens ha sol·licitat, consentint expressament que amb l’enviament de les seves dades autoritza a PREMSA D’OSONA a utilitzar les seves dades amb les finalitats anteriorment indicades.

L'Anunciant registrat en aquesta pàgina web podrà en tot moment accedir a aquest fitxer a fi d'oposar-se, modificar, corregir o cancel·lar, total o parcialment, el seu contingut, o revocar el consentiment si escau atorgat, mitjançant correu electrònic a agenda@el9nou.com o per correu postal a Plaça de la Catedral núm. 2, 08500 Vic, indicant la referència “LOPD”.

En relació a les ‘cookies’ pot consultar la política de cookies en aquest enllaç.

 

13. Nul·litat i ineficàcia

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a la citada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistent les Condicions Generals en tot el demés, tenint a tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

14.Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que s’hagin d’efectuar per les parts en relació a les presents Condicions Generals, hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat entregades en ma o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altre part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altre.

 

15.Llei aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions Generals es regiran per la llei espanyola.

Per a la resolució de tota controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació del Servei o de l’interpretació i/ aplicació d’aquests Condicions Generals, les parts, amb renúncia expressa a altre fur general o especial que els pogués correspondre, es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Vic.